Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: XOÈ HOA ppsx – Tài liệu text

Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: XOÈ HOA ppsx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.8 KB, 7 trang )

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4

Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: HAI
TIẾT 4: Học hát bài: XOÈ HOA

I. MỤC TIÊU:
– Kiến thức: Học sinh biết bài hát “ Xoè hoa” là một bài dân ca của
đồng bào Thái ở Tây Bắc.
– Kỉ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,
nhẹ nhàng.

Hát đồng đều, rõ lời, biết vừa hát, vừa vỗ tay theo
phách
– Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
– Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát.
– Nhạc cụ (song loan, thanh phách,…) nếu có
– Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
– Tranh ảnh về dân tộc Thái.
2. Học sinh:
– Tập bài hát lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

A. Kiểm tra bài cũ (5’):
– Gọi 1 tốp 4 – 5 em lên biểu diễn bài hát.
– 1 vài em cá nhân hát kết hợp múa phụ họa.
– Giáo viên nhận xét, cho điểm.
B. Giới thiệu bài (1’) :
Tiết hát nhạc hôm nay chúng ta sẽ học hát bài mới “Xoè hoa”.
C. Các hoạt động dạy học (25’):
1. Hoạt động 1: Dạy bài hát Xoè hoa (15’):
– Mục tiêu: Biết bài hát “Xoè hoa” là sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu
Phước.
Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng với cả lớp.
– Phương pháp: Hát mẫu và luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cá

nhân.
– Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa).
Tập bài hát lớp 2.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Giới thiệu bài hát:

Đồng bào Thái là đồng
bào dân tộc ít người, đại
đa số sống ở miền núi Tây
Bắc nước ta. “ Xoè hoa” là
một rong những bài dân ca
hay của dân tộc Thái. Xòe
tiếng Thái là múa, “ Xoè
hoa” là múa hoa.
Yêu cầu học sinh nhắc
lại bài hát “Xoè hoa” là
dân ca Thái, lời mới của
Phan Huy.

b) Hát mẫu:
Hát mẫu hoặc mở băng
cho học sinh nghe
c) Khởi động giọng:
Hướng dẫn học sinh
xướng theo mẫu thang âm
Đô trưởng: đô rê mi pha
son la si đô (theo âm “a,
ô”)
d) Đọc lời ca:
Đọc mẫu từng câu cho
học sinh nghe và hướng

dẫn học sinh đọc lời ca
theo tiết tấu.
1. Bùng boong bính
boong ngân nga
tiếng cồng vang
vang.
2. Nghe tiếng chiêng
reo vui rộn ràng.

Lắng nghe và ghi nhớ.

Lắng nghe.

Xướng theo mẫu âm.

Đọc lời ca từng câu theo

hướng dẫn của giáo viên.

Học sinh đọc lời ca theo
yêu cầu của giáo viên.

Lắng nghe.
Tập hát theo hướng dẫn

của giáo viên.

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4

3. Theo tiếng khèn
tiếng sáo vang lừng.
4. Tay nắm tay ta cùng

xoè hoa.
Chia nhóm và yêu cầu
học sinh đọc lời ca theo
từng nhóm, đọc đối đáp,
cả lớp và một vài cá nhân.
e) Dạy hát từng câu:
Hát mẫu từng câu.
Hướng dẫn học sinh
hát câu 1, câu 2 và ôn lại 2
câu theo lối móc xích cho
đến hết bài.
Trong quá trình dạy

hát, kiểm tra vài học sinh
để điều chỉnh sai sót cho
học sinh.
f) Luyện tập:
Cho học sinh hát lại
nhiều lần theo nhóm, cả
lớp. Nhắc nhở học sinh
ngồi ngay ngắn, không tì
ngực vào bàn, hát rõ ràng,
nhẹ nhàng, hoà giọng với
cả lớp.

Luyện tập theo hướng
dẫn của giáo viên.
2. Hoạt động 2: Hát kết hợp với vỗ tay (gõ đệm) (10’):
– Mục tiêu: Tập cho học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và
tiết tấu.
– Phương pháp: Làm mẫu và luyện tập theo nhóm, cá nhân, cả lớp.
– Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm và tâp bài hát lớp 2.

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Yêu cầu học sinh vừa Lắng nghe và làm theo

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4

hát vừa vỗ tay theo tiết tấu
như hướng dẫn:
 Hát kết hợp với
vỗ tay theo phách. Giáo
viên vừa hát vừa chỉ
“boong”, “bính”, “boong”,
“ngân”, “tiếng”, “cồng”,
“vang”, được đánh dấu x ở

dưới.

Ví dụ: Bùng boong bính
boong ngân nga

x x
x x
tiếng cồng vang
vang.
x x x
 Vừa hát vừa gõ theo
nhịp :

Ví dụ: Bùng boong bính
boong ngân nga tiếng
x
x x
cồng vang vang
x x
 Vừa hát vừa gõ theo
tiết tấu lời ca :
Giáo viên cho học sinh
nhắc lại gõ theo tiết tấu là
gì ?
Giáo viên hướng dẫn

học sinh hát kết hợp với vỗ
tay theo tiết tấu lời ca. Chú
ý học sinh những chỗ có
dấu lặng phải dừng lại,
không vỗ tay nhưng vẫn
hướng dẫn của giáo viên.

Hát tiếng nào, vỗ tiếng
đó.

Cả lớp vừa hát, vừa vỗ
tay theo tiết tấu đệm theo
lời ca

Học sinh thực hiện theo
hướng dẫn của giáo viên.
Nhận xét tổ bạn

Học sinh 4 dãy hát, mỗi
dãy hát 1 câu.
Học sinh biểu diễn

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4

phải giữ nhịp đều.
Ví dụ: Bùng boong bính
boong ngân nga tiếng

x x x
x x x x
cồng vang vang
x x x
Giáo viên cho học sinh
thi đua hát và gõ đệm theo
dãy, tổ, cá nhân
Cho học sinh hát nối
tiếp.
Giáo viên gọi một vài
nhóm khá lên biểu diễn

trước lớp (dùng thanh
phách, trống để gõ đệm).
Gọi vài học sinh hát và
gõ đệm theo yêu cầu của
giáo viên.
Nghe và sửa lỗi kịp thời
cho học sinh.
Vài học sinh hát theo
yêu cầu.

D. Củng cố, dặn dò (5’):

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Củng cố kiến thức:
Tổ chức trò chơi
“Truyền tin”: Chia lơp
thfnh 4 tổ, mỗi tổ truyền
một tin. Sau khi dứt bài
hát “Nắng sớm”, tin
truyên đến em nào thì em

đó làm theo yêu cầu ghi
trong tin?
Tin 1: Bài hát “Xoè
hoa”là dân ca của dân tộc

Chơi trò chơi theo hướng
dẫn của giáo viên.

Bài Xoè hoa là dân ca
Thái, do nhạc sĩ Phan Huy
viết lời mới.

Hát theo yêu cầu của tin.

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4

nào do ai viết lời mới?
Tin 2: Hat bài hát :Xoè
hoa và gõ đệm theo phách
bằng trống?
Tin 3: Hát và gõ đệm

theo tiết tấu lời ca bài
Xoè hoa bằng thanh
phách?
Tin 4: Hát và vỗ tay
theo nhịp bài Xoè hoa?
Nhận xét kết quả trò
chơi, công bố tổ chiên
thắng.
Bắt nhịp cho cả lớp
hát bài Xoè hoa.
b) Giáo dục tư tưởng:
Qua bài hát, cô hi

vọng các con sẽ cảm thấy
yêu thícch những bài dân
ca của những dân tộc ít
người ở nước ta.
c) Dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn học sinh về nhà
tập lại bài hát cho thuộc
và ôn lại các kiểu gõ đệm
đã học.

Cả lớp hát.

Lắng nghe

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:

RÚT KINH NGHIỆM:
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4

Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu

Hát đồng đều, rõ lời, biết vừa hát, vừa vỗ tay theophách – Thái độ : Học sinh yêu quý ca hát. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : – Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát. – Nhạc cụ ( song loan, thanh phách, … ) nếu có – Máy cát-xét và băng tiếng ( đĩa hát ). – Tranh ảnh về dân tộc bản địa Thái. 2. Học sinh : – Tập bài hát lớp 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : A. Kiểm tra bài cũ ( 5 ’ ) : – Gọi 1 tốp 4 – 5 em lên trình diễn bài hát. – 1 vài em cá thể hát tích hợp múa phụ họa. – Giáo viên nhận xét, cho điểm. B. Giới thiệu bài ( 1 ’ ) : Tiết hát nhạc ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ học hát bài mới “ Xoè hoa ”. C. Các hoạt động giải trí dạy học ( 25 ’ ) : 1. Hoạt động 1 : Dạy bài hát Xoè hoa ( 15 ’ ) : – Mục tiêu : Biết bài hát “ Xoè hoa ” là sáng tác của nhạc sĩ Lưu HữuPhước. Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng với cả lớp. – Phương pháp : Hát mẫu và luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cánhân. – Đồ dùng : Băng nhạc, máy hát băng ( đĩa ). Tập bài hát lớp 2. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4T hờigianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinha ) Giới thiệu bài hát : Đồng bào Thái là đồngbào dân tộc bản địa ít người, đạiđa số sống ở miền núi TâyBắc nước ta. “ Xoè hoa ” làmột rong những bài dân cahay của dân tộc bản địa Thái. Xòetiếng Thái là múa, “ Xoèhoa ” là múa hoa. Yêu cầu học viên nhắclại bài hát “ Xoè hoa ” làdân ca Thái, lời mới củaPhan Huy. b ) Hát mẫu : Hát mẫu hoặc mở băngcho học viên nghec ) Khởi động giọng : Hướng dẫn học sinhxướng theo mẫu thang âmĐô trưởng : đô rê mi phason la si đô ( theo âm “ a, ô ” ) d ) Đọc lời ca : Đọc mẫu từng câu chohọc sinh nghe và hướngdẫn học viên đọc lời catheo tiết tấu. 1. Bùng boong bínhboong ngân ngatiếng cồng vangvang. 2. Nghe tiếng chiêngreo vui rộn ràng. Lắng nghe và ghi nhớ. Lắng nghe. Xướng theo mẫu âm. Đọc lời ca từng câu theohướng dẫn của giáo viên. Học sinh đọc lời ca theoyêu cầu của giáo viên. Lắng nghe. Tập hát theo hướng dẫncủa giáo viên. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 43. Theo tiếng khèntiếng sáo vang lừng. 4. Tay nắm tay ta cùngxoè hoa. Chia nhóm và yêu cầuhọc sinh đọc lời ca theotừng nhóm, đọc đối đáp, cả lớp và một vài cá thể. e ) Dạy hát từng câu : Hát mẫu từng câu. Hướng dẫn học sinhhát câu 1, câu 2 và ôn lại 2 câu theo lối móc xích chođến hết bài. Trong quy trình dạyhát, kiểm tra vài học sinhđể kiểm soát và điều chỉnh sai sót chohọc sinh. f ) Luyện tập : Cho học viên hát lạinhiều lần theo nhóm, cảlớp. Nhắc nhở học sinhngồi ngay ngắn, không tìngực vào bàn, hát rõ ràng, nhẹ nhàng, hoà giọng vớicả lớp. Luyện tập theo hướngdẫn của giáo viên. 2. Hoạt động 2 : Hát phối hợp với vỗ tay ( gõ đệm ) ( 10 ’ ) : – Mục tiêu : Tập cho học viên biết hát tích hợp vỗ tay theo nhịp, phách vàtiết tấu. – Phương pháp : Làm mẫu và rèn luyện theo nhóm, cá thể, cả lớp. – Đồ dùng : Nhạc cụ gõ đệm và tâp bài hát lớp 2. ThờigianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhYêu cầu học viên vừa Lắng nghe và làm theoTrường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4 hát vừa vỗ tay theo tiết tấunhư hướng dẫn :  Hát phối hợp vớivỗ tay theo phách. Giáoviên vừa hát vừa chỉ “ boong ”, “ bính ”, “ boong ”, “ ngân ”, “ tiếng ”, “ cồng ”, “ vang ”, được lưu lại x ởdưới. Ví dụ : Bùng boong bínhboong ngân ngax xx xtiếng cồng vangvang. x x x  Vừa hát vừa gõ theonhịp : Ví dụ : Bùng boong bínhboong ngân nga tiếngx xcồng vang vangx x  Vừa hát vừa gõ theotiết tấu lời ca : Giáo viên cho học sinhnhắc lại gõ theo tiết tấu làgì ? Giáo viên hướng dẫnhọc sinh hát tích hợp với vỗtay theo tiết tấu lời ca. Chúý học viên những chỗ códấu lặng phải dừng lại, không vỗ tay nhưng vẫnhướng dẫn của giáo viên. Hát tiếng nào, vỗ tiếngđó. Cả lớp vừa hát, vừa vỗtay theo tiết tấu đệm theolời caHọc sinh thực hiện theohướng dẫn của giáo viên. Nhận xét tổ bạnHọc sinh 4 dãy hát, mỗidãy hát 1 câu. Học sinh biểu diễnTrường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4 phải giữ nhịp đều. Ví dụ : Bùng boong bínhboong ngân nga tiếngx x xx x x xcồng vang vangx x xGiáo viên cho học sinhthi đua hát và gõ đệm theodãy, tổ, cá nhânCho học viên hát nốitiếp. Giáo viên gọi một vàinhóm khá lên biểu diễntrước lớp ( dùng thanhphách, trống để gõ đệm ). Gọi vài học viên hát vàgõ đệm theo nhu yếu củagiáo viên. Nghe và sửa lỗi kịp thờicho học viên. Vài học viên hát theoyêu cầu. D. Củng cố, dặn dò ( 5 ’ ) : ThờigianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinha ) Củng cố kiến thức và kỹ năng : Tổ chức game show “ Truyền tin ” : Chia lơpthfnh 4 tổ, mỗi tổ truyềnmột tin. Sau khi dứt bàihát “ Nắng sớm ”, tintruyên đến em nào thì emđó làm theo nhu yếu ghitrong tin ? Tin 1 : Bài hát “ Xoèhoa ” là dân ca của dân tộcChơi game show theo hướngdẫn của giáo viên. Bài Xoè hoa là dân caThái, do nhạc sĩ Phan Huyviết lời mới. Hát theo nhu yếu của tin. Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4 nào do ai viết lời mới ? Tin 2 : Hat bài hát : Xoèhoa và gõ đệm theo pháchbằng trống ? Tin 3 : Hát và gõ đệmtheo tiết tấu lời ca bàiXoè hoa bằng thanhphách ? Tin 4 : Hát và vỗ taytheo nhịp bài Xoè hoa ? Nhận xét hiệu quả tròchơi, công bố tổ chiênthắng. Bắt nhịp cho cả lớphát bài Xoè hoa. b ) Giáo dục đào tạo tư tưởng : Qua bài hát, cô hivọng những con sẽ cảm thấyyêu thícch những bài dânca của những dân tộc bản địa ítngười ở nước ta. c ) Dặn dò : Nhận xét tiết họcDặn học viên về nhàtập lại bài hát cho thuộcvà ôn lại những kiểu gõ đệmđã học. Cả lớp hát. Lắng ngheNHẬN XÉT TIẾT DẠY : RÚT KINH NGHIỆM : Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4N gày … … … tháng … … … Năm … … … …. Ngày … … … tháng … … … Năm … … … …. Khối trưởng Ban giámhiệu

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..