Bài hát bài không tên số 4 – vũ thành an (lời bài hát có nốt)

Ngày đăng: 16/08/2013, 10:44

=======================& b 3 thành An ˆ« « « « « « « « « cho ˆ llll ll ll =========================& b ˆ « « « «. quên đi ˆ « « « « j những ˆ« « « « « « « « « « ˆ _ tội ˙ _ « « « « tình Đời ˆ« « « « « « « « « « con ˆ œ » » » ». gái cũng ˆ « « « « j cần ˆ« « « « « « « « « « dó ˆ ˙ » » » » vãng Mà #ˆ« « « « « « « « « em ˆll ll ll ll =========================& b ˆ « « « «. tôi còn ˆ _ « « « « j lại ˆ _ _« « « « « « « « « « ˆ tương ˙ « « « « lai Mai ˆ« « « « « « « « « về ˆ œ » » » ». sau nước œ » » » » J mắt œ» » » » » » » » œ ˙ » » » » cạn Khi œ» » » » » » » » xa œ ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « «. đời thương ˆ « « « « j cho « « « « « « « « « ˆ đàn ˆ ˙ « « « « con Triệu « « « « « « « « « « ˆ người ˆ _ ˆ « « « «. quen œ » » » » J mấy ˆ« « « « « « « « « « ˆ người ˙ » » » » thân Khi ˆ« « « « « « « « « lìa ˆ ll ll ll ll =========================& b #ˆ « « « «. trần ˆ « « « « j mấy ˆ« « « « « « « « « « « người ˆ ˙ « « « « đưa ‰ Lệ œ » » » » J » » » » » » » » œ xóa œ cho œ » » » ». em được œ » » » » J ll ll ll =========================& b œ » » » ». không? Những œ » » » » J kỷ ˆ« « « « « « « « « niệm ˆ ˙ » » » ». đắng ˙ » » » » ‰ Lời ˆ « « « « j » » » » » » » œ nói œ yêu ˆ « « « «. thương ngày ˆ « « « « j ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « «. xưa œ » » » » J trở ˆ« « « « « « « « về #ˆ ˙ « « « «. tìm ˙ « « « « Đếm ˆ« « « « « « « « « cho ˆ ˆ « « « «. em giây ˆ « « « « j phút ˆ« « « « « « « « « « « mặn ˆ _ ll ll llll ll =========================& b ˙ _ _ « « « « « nồng Giữ ˆ« « « « « « « « « cho ˆ ˙ « « « « em mái ˆ« « « « « « « « « tóc ˆ ˙ _ « « « « bồng Lời ˆ« « « « « « « « « « anh ˆ œ » » » ». nói sẽ ˆ « « « « j còn ˆ« « « « « « « « « « mai ˆ ll ll ll ll =========================& b ˙ » » » » đấy Chuyện #ˆ« « « « « « « « « mai ˆ ˆ « « « «. sau xin ˆ _ « « « « j gởi ˆ _ _« « « « « « « « « « trên ˆ ˙ « « « «. tay. ll ll ”” . 4 Bài không tên số 4. « « « « « « « « « ˆ ˆ Khóc cho ˆ « « « «. vơi đi ˆ « « « « j những ˆ« « « « « « « « « « « ˆ _ nhục ˙ _ _ « « « « « hình Nói Vũ thành. « j những ˆ« « « « « « « « « « « ˆ _ nhục ˙ _ _ « « « « « hình Nói Vũ thành An ˆ« « « « « « « « « cho ˆ llll ll ll =========================& b ˆ «

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc.=======================& b 3 4 Bài không tên số 4. « « « « « « « « « ˆ ˆ Khóc cho ˆ « « « «. vơi đi ˆ « « « « j những ˆ« « « « « « « « « « « ˆ _ nhục ˙ _ _ « « « « « hình Nóiˆ« « « « « « « « « cho ˆ llll ll ll =========================& b ˆ « « « «. quên đi ˆ « « « « j những ˆ« « « « « « « « « « ˆ _ tội ˙ _ « « « « tình Đời ˆ« « « « « « « « « « con ˆ œ » » » ». gái cũng ˆ « « « « j cần ˆ« « « « « « « « « « dó ˆ ˙ » » » » vãng Mà #ˆ« « « « « « « « « em ˆll ll ll ll =========================& b ˆ « « « «. tôi còn ˆ _ « « « « j lại ˆ _ _« « « « « « « « « « ˆ tương ˙ « « « « lai Mai ˆ« « « « « « « « « về ˆ œ » » » ». sau nước œ » » » » J mắt œ» » » » » » » » œ˙ » » » » cạn Khi œ» » » » » » » » xa œ ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « «. đời thương ˆ « « « « j cho « « « « « « « « « ˆ đàn ˆ ˙ « « « « con Triệu « « « « « « « « « « ˆ người ˆ _ ˆ « « « «. quenœ » » » » J mấy ˆ« « « « « « « « « « ˆ người ˙ » » » » thân Khi ˆ« « « « « « « « « lìa ˆ ll ll ll ll =========================& b #ˆ « « « «. trầnˆ « « « « j mấy ˆ« « « « « « « « « « « người ˆ ˙ « « « « đưa ‰ Lệ œ » » » » J » » » » » » » » œ xóa œ cho œ » » » ». em được œ » » » » J ll ll ll =========================& b œ » » » ». không? Những œ » » » » J kỷ ˆ« « « « « « « « « niệm ˆ ˙ » » » ». đắng ˙ » » » » ‰ Lời ˆ « « « « j » » » » » » » œ nói œ yêu ˆ « « « «. thương ngày ˆ « « « « j ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « «. xưaœ » » » » J trở ˆ« « « « « « « « về #ˆ ˙ « « « «. tìm ˙ « « « « Đếm ˆ« « « « « « « « « cho ˆ ˆ « « « «. em giây ˆ « « « « j phút ˆ« « « « « « « « « « « mặn ˆ _ ll ll llll ll =========================& b ˙ _ _ « « « « « nồng Giữ ˆ« « « « « « « « « cho ˆ ˙ « « « « em mái ˆ« « « « « « « « « tóc ˆ ˙ _ « « « « bồng Lời ˆ« « « « « « « « « « anh ˆ œ » » » ». nói sẽ ˆ « « « « j còn ˆ« « « « « « « « « « mai ˆ ll ll ll ll =========================& b ˙ » » » » đấy Chuyện #ˆ« « « « « « « « « mai ˆ ˆ « « « «. sau xin ˆ _ « « « « j gởi ˆ _ _« « « « « « « « « « trên ˆ ˙ « « « «. tay. ll ll ””. 4 Bài không tên số 4. « « « « « « « « « ˆ ˆ Khóc cho ˆ « « « «. vơi đi ˆ « « « « j những ˆ« « « « « « « « « « « ˆ _ nhục ˙ _ _ « « « « « hình Nói Vũ thành. « j những ˆ« « « « « « « « « « « ˆ _ nhục ˙ _ _ « « « « « hình Nói Vũ thành An ˆ« « « « « « « « « cho ˆ llll ll ll =========================& b ˆ «

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,