Lời Bài Chú Đại Bi – Lời Bài Hát Chú Đại Bi

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát… Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Đang xem : Lời bài chú đại bi

– Phổ nhạc : Võ Tá Hân.- Trình bày : Kim LinhNam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đa ra 83.Bạt đà dạ 84.Ta bà ha.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Khoai Tây Chiên Bơ Giòn Ngon Bá Cháy, 5 Cách Làm Khoai Tây Chiên Ngon Bá Cháy

*
Xem thêm : cung cự giải ngày hôm nay
– pho nhac : vo ta han. – trinh bay : kim linhnam mo dai bi hoi thuong phat bo tat nam mo dai bi hoi thuong phat bo tat nam mo dai bi hoi thuong phat bo tat 1. nam mo hac ra dat na da ra da da 2. nam mo a ri da 3. ba lo yet de thuoc bat ra da 4. bo de tat doa ba da 5. ma ha tat doa ba da 6. ma ha ca lo ni ca da 7. an 8. tat ban ra phat due 9. so dat na dat toa 10.nam mo tat kiet lat doa y mong a ri da 11.ba lo kiet de that phat ra lang da ba 12.nam mo na ra can tri 13.he ri, ma ha ban da sa me 14.tat ba a tha dau du bang 15. a the dung 16.tat ba tat da ( na ma ba tat da ) 17.na ma ba da 18.ma phat dat dau dat diet tha 19.an. a ba lo he 20.lo ca de 21.ca ra de 22.di he ri 23.ma ha bo de tat doa 24.tat ba tat ba 25.ma ra ma ra 26.ma he ma he ri da dung 27.cu lo cu lo yet mong 28.do lo do lo phat xa da de 29.ma ha phat xa da de 30.da ra da ra 31.dia ri ni 32.that phat ra da 33.gia ra gia ra 34.ma ma phat ma ra 35.muc de le 36. y he di he 37.that na that na 38 a ra sam phat ra xa loi 39.phat sa phat sam 40.phat ra xa da 41.ho lo ho lo ma ra 42.ho lo ho lo he ri 43.ta ra ta ra 44.tat ri tat ri 45.to ro to ro 46.bo de da bo de da 47.bo da da bo da da 48.di de ri da 49.na ra can tri 50.dia ri sac ni na 51.ba da ma na 52.ta ba ha 53.tat da da 54.ta ba ha 55.ma ha tat da da 56.ta ba ha 57.tat da du nghe 58.that ban ra da 59.ta ba ha 60.na ra can tri 61.ta ba ha 62.ma ra na ra 63.ta ba ha 64.tat ra tang a muc khe da 65.ta ba ha 66.ta ba ma ha a tat da da 67.ta ba ha 68.gia kiet ra a tat da da 69.ta ba ha 70.ba da ma kiet tat da da 71.ta ba ha 72.na ra can tri ban da ra da 73.ta ba ha 74.ma ba ri thang yet ra da 75.ta ba ha 76.nam mo hac ra dat na da ra da da 77.nam mo a ri da 78.ba lo kiet de 79.thuoc ban ra da 80.ta ba ha 81.an. tat dien do 82.man da ra 83.bat da da 84.ta ba ha .

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,