DANH SÁCH 21 bài hát TIẾNG ANH THIẾU NHI được ưa CHUỘNG NHẤT

Ngày đăng : 07/03/2019, 22 : 49

Your success means our success DANH SÁCH 21 BÀI HÁT TIẾNG ANH THIẾU NHI ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT Hello……………………………………………………… Trang Hello hello! Can you clap your hands? .Trang Head shoulders knees and toes Trang Walking in the Jungle Trang Rock scissors paper Trang 11 The hokey pokey shake Trang 13 This is the way Trang 15 The Pinocchio .Trang 17 The animal sounds Trang 21 10 Open shut them Trang 23 11 Rock scissors paper Trang 25 12 If you’re happy Trang 27 13 One little finger Trang 29 14 The Animals on the farm Trang 31 15 Walking walking Trang 33 16 Shake and move Trang 35 17 The bath song Trang 38 18 Rock scissors paper Trang 40 19 Head, shoulders, knees and toes Trang 42 20 The Wheels on the Bus .Trang 44 21 Yes, I can Trang 46 Hello Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat) I’m good! I’m great! I’m wonderful! (Repeat) Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat) I’m tired I’m hungry I’m not so good (Repeat) Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat 3x) Vocabulary – Từ vựng Hello – Xin chào How are you? – Bạn có khoẻ khơng? I’m good – Tôi Khoẻ I’m great – Tôi cảm thấy tuyệt vời I’m wonderful – Tôi cảm thấy tuyệt vời I’m tired – Tơi mệt I’m hungry – Tơi đói I’m not so good – Tôi không khoẻ Repeat – Nhắc lại, lặp lại Hello Hello! Can you clap your hands? Hello, hello Can you clap your hands? Hello, hello Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say, “Hello”? Hello, hello Can you stamp your feet? Hello, hello Can you stamp your feet? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say, “Hello”? Hello, hello Can you clap your hands? Hello, hello Can you stamp your feet? New words – Từ Hello – Xin Chào Clap – Vỗ tay Touch – Sờ, chạm Turn around – Quay tròn Say – Nói Stamp = stomp – Dậm, đạp Stretch up high – Căng lên cao Hands – Bàn tay Toes – Ngón chân Feet – Bàn chân (Số nhiều) Can you clap your hands? – Bạn vỗ tay khơng? Can you stretch up high? – Bạn căng lên cao khơng? Can you touch your toes? – Bạn chạm vào ngón chân khơng? Can you turn around? – Bạn quay tròn khơng? Can you say, “Hello”? – Bạn nói “Xin chào” khơng? Can you stamp your feet? – Bạn dậm chân khơng? Head shoulders knees and toes Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Let’s try it a little faster! Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Faster! Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Faster! Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Faster! Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes New words – Từ Head – Đầu Shoulders – Vai Knees – Đầu gối Toes – Ngón chân Eyes – Mắt Ears – Tai Mouth – Miệng Nose – Mũi Faster – Nhanh Let’s try it a little faster! – Hãy cố gắng hát nhanh chút Walking in the Jungle Let’s take a walk in the jungle Walking in the jungle Walking in the jungle We’re not afraid We’re not afraid Walking in the jungle Walking in the jungle We’re not afraid We’re not afraid One step Two steps Three steps forward One step Two steps Three steps back Stop Listen What’s that? It’s a frog! We’re not afraid! Let’s stomp Stomping in the jungle Stomping in the jungle We’re not afraid We’re not afraid Stomping in the jungle Stomping in the jungle We’re not afraid We’re not afraid One step Two steps Three steps forward One step Two steps Three steps back Stop Listen What’s that? It’s a monkey! We’re not afraid! Let’s jump Jumping in the jungle Jumping in the jungle We’re not afraid We’re not afraid Jumping in the jungle Jumping in the jungle We’re not afraid We’re not afraid One step Two steps Three steps forward One step Two steps Three steps back Stop Listen What’s that? It’s a toucan! We’re not afraid! Let’s skip Skipping in the jungle Skipping in the jungle We’re not afraid We’re not afraid Skipping in the jungle Skipping in the jungle We’re not afraid We’re not afraid One step Two steps Three steps forward One step Two steps Three steps back Stop Listen What’s that? It’s a tiger! RUN! New words – Từ Frog – Con ếch Monkey – Con khỉ Toucan – Con chim Tiger – Con hổ Walking – Đi Run – Chạy Stomp – Dẫm chân Jump – Nhảy Skip – Nhảy Stop – Dừng lại Listen – Lắng nghe What’s that? – Đó gì? Walking in jungle – Đi rừng Afraid = scared – Sợ hãi We’re not afraid – Chúng không sợ One step – Một bước chân Two steps – Hai bước chân Three steps – Ba bước chân Forward – Phía trước Back – Phía sau It’s a frog – Đó ếch Rock scissors paper Rock, scissors, paper Rock, scissors, paper One, two, three 10 Hop hop hop Hop hop hop Running running running Running running running Now let’s stop Now let’s stop Walking walking Walking walking Hop hop hop Hop hop hop Running running running Running running running Now let’s stop Now let’s stop Whew! New words – Từ Walking – Đi Hop – Nhảy lò cò Running – Chạy Tiptoe – Đi nhón gót chân Jump – Nhảy Swimming – Bơi Sleep – Ngủ Wake up – Tỉnh giấc Stop – Dừng lại It’s time to go! – Đã đến lúc để đi! Are you ready to go fast? – Bạn sẵn sàng nhanh chưa? Now, let’s stop – Bây giờ, dừng lại 33 Shake and move Wiggle your fingers, blink your eyes Wiggle your fingers, blink, blink, blink Move your hands side to side Move your hands side to side Shake your hands 1, 2, Shake your hands, shake with me Come on and shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake Touch your ears Touch your nose Touch your mouth And chin below Move your head all around Move your head all around Shake your hands 1, 2, Shake your hands, shake with me Come on and shake, shake, shake, shake, shake, shake 34 Shake, shake, shake, shake, shake, shake Pat your knees pat, pat, pat Pat your knees pat, pat, pat Move your shoulders up and down Move your shoulders up and down Shake your hands 1, 2, Shake your hands, shake with me Come on and shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake Clap your hands, clap, clap, clap Clap your hands, clap, clap, clap Move your feet back and forth Move your feet back and forth Shake your hands 1, 2, Shake your hands, Shake with me Come on and shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake your hands 1, 2, Shake your hands, shake with me Come on and shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake New words – Từ Wiggle your fingers – Lung lay ngón tay Blink your eyes – Chớp mắt 35 Move your hands side to side – Di chuyển bàn tay sang hai bên Shake your hands – Lắc bàn tay Touch your ears – Chạm vào tai Touch your nose – Chạm vào mũi Touch your mouth – Chạm vào miệng Move your head all around – Di chuyển đầu quay tròn Pat your knees – Vỗ vào đầu gối Move your shoulders up and down – Di chuyển vai lên xuống Clap your hands – Vỗ tay Move your feet back and forth – Di chuyển bàn chân qua lại Finger – Ngón tay Eyes – Mắt Hands – Bàn tay Ears – Tai Nose – Mũi Mouth – Miệng Chin – Cằm Head – Đầu Knees – Đầu gối Shoulders – Vai Feet – Bàn chân (Số nhiều) Wiggle – Lung lay Blink – Chớp, nháy Shake – Lắc Move – Di chuyển Touch – Sờ, chạm Pat – Vỗ 36 Clap – Vỗ tay The bath song Can you wash your hair? I can wash my hair Can you wash your feet? I can wash my feet Can you wash your face? I can wash my face Can you wash your knees? I can wash my knees I can wash my hair I can wash my feet I can wash my face I can wash my knees This is the way we take a bath Can you wash your shoulders? I can wash my shoulders Can you wash your toes? I can wash my toes Can you wash your hands? I can wash my hands Can you wash your nose? 37 I can wash my nose I can wash my shoulders I can wash my toes I can wash my hands I can wash my nose This is the way we take a bath New words – Từ Hair – Tóc Feet – Bàn chân (Số nhiều) Face – Mặt Knees – Đầu gối Shoulders – Vai Nose – Mũi Hand – Bàn tay Toes – Ngón chân Wash – Giặt, rửa Can you wash your hair? – Bạn gội đầu khơng? I can wash my hair – Tơi gội đầu Take a bath – Tắm This is the way we take a bath – Đây cách tắm 38 Rock scissors paper Rock scissors paper Rock scissors paper One two three Play with me Right hand rock Left hand rock It’s a bear Rock scissors paper Rock scissors paper One two three Play with me Right hand paper Left hand paper It’s a rabbit Rock scissors paper Rock scissors paper One two three Play with me Right hand rock Left hand paper 39 It’s a jellyfish Rock scissors paper Rock scissors paper One two three Play with me Right hand paper Left hand paper Peek – a – boo New words – Từ vựng Rock – Nắm đấm Scissors – Cái kéo Paper – Xoè One – Two – Three – Play with me – Chơi với Right hand – Bàn tay bên phải Left hand – Bàn tay bên trái Bear – Con gấu Rabbit – Con thỏ Jellyfish – Con sứa Peek – a – boo – Ú It’s a bear – Đó gấu 40 Head, shoulders, knees and toes Hi kids Let’s shake our body Come on Dance to the tune Workout is a boon We are healthy soon Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes, and ears, and mouth, and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes March march march Let us all march March march march Get your body charged Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes, and ears, and mouth, and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Jump jump jump Let us all jump Jump jump jump 41 Make your muscle pump! Punch punch punch Let us all punch Punch punch punch Have a hearty munch Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes, and ears, and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Vocabulary – Từ Head – Đầu Shoulders – Vai Knees – Đầu gối Toes – Ngón chân Eyes – Mắt Ears – Tai Mouth – Miệng Nose – Mũi March – Đi diễu hành Jump – Nhảy Punch – Đấm Hi kids – Chào bạn nhỏ We are healthy soon – Chúng ta sớm khoẻ mạnh 42 The Wheels on the Bus The wheels on the bus go round and round Round and round Round and round The wheels on the bus go round and round Round and round The door on the bus goes open and shut Open and shut Open and shut The door on the bus goes open and shut Open and shut The wipers on the bus go swish swish swish Swish swish swish Swish swish swish The wipers on the bus go swish swish swish Swish swish swish The horn on the bus goes beep beep beep Beep beep beep Beep beep beep The horn on the bus goes beep beep beep Beep beep beep The people on the bus go up and down Up and down Up and down The people on the bus go up and down Up and down The babies on the bus go wah wah wah Wah wah wah Wah wah wah The babies on the bus go wah wah wah Wah wah wah The mommies on the bus go, “Shhh shhh shhh.” “Shhh shhh shhh Shhh shhh shhh.” The daddies on the bus go, “Shhh shhh shhh Shhh shhh shhh.” 43 New words – Từ Wheels – Bánh xe Bus – Xe buýt Door – Cửa vào Wipers – Gạt nước tơ Horn – Còi People – Con người Baby – Đứa bé Mommy – Mẹ Daddy – Bố Round and round – Vòng tròn, vòng quanh Open – Mở Shut – Đóng Swish – Nước chảy ào Beep – Tiếng kêu bíp Up – Lên, Dowm – Xuống, Wah – Tiếng khóc trẻ The wheels on the bus – Bánh xe xe buýt Yes, I can 44 Little bird, little bird, can you clap? No, I can’t No, I can’t I can’t clap Little bird, little bird, can you fly? Yes, I can Yes, I can I can fly Elephant, elephant, can you fly? No, I can’t No, I can’t I can’t fly Elephant, elephant, can you stomp? Yes, I can Yes, I can I can stomp Little fish, little fish, can you stomp? No, I can’t No, I can’t I can’t stomp Little fish, little fish, can you swim? Yes, I can Yes, I can I can swim Gorilla, gorilla, can you swim? No, I can’t No, I can’t I can’t swim Gorilla, gorilla, can you climb? Yes, I can Yes, I can I can climb Buffalo, buffalo, can you climb? No, I can’t No, I can’t I can’t climb Buffalo, buffalo, can you run? Yes, I can Yes, I can I can run Boys and girls, boys and girls, can you sing? Yes, we can Yes, we can We can sing Boys and girls, boys and girls, can you dance? 45 Yes, we can Yes, we can We can dance We can sing We can dance Yes, we can We can sing We can dance Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we can New words – Từ Bird – Con Chim Little bird – Con Chim nhỏ Fish – Con cá Little fish – Con Cá nhỏ Gorilla – Con Khỉ Đột Elephant – Con Voi Buffalo – Con Trâu Clap – Vỗ tay Fly – Bay Stomp – Dậm chân Swim – Bơi Climb – Leo, trèo Run – Chạy Sing – Hát Dance – Nhảy Boy – Cậu bé Girl – Cô bé I can clap Tơi vỗ tay Yes, I can – Có, tơi No, I can’t – Khơng, tơi khơng thể Yes, We can – Có, No, We can’t – Khơng, 46 47 .. .DANH SÁCH 21 BÀI HÁT TIẾNG ANH THIẾU NHI ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT Hello……………………………………………………… Trang Hello hello! Can you clap your… Ngón chân Eyes – Mắt Ears – Tai Mouth – Miệng Nose – Mũi Faster – Nhanh Let’s try it a little faster! – Hãy cố gắng hát nhanh chút Walking in the Jungle Let’s take a walk in the jungle Walking… (Kích thước) Please – Làm ơn No, thank you – Cảm ơn, không dùng Fast – Nhanh Slow – Chậm Loud – To (Âm thanh) Quiet – Nhỏ (Âm thanh) Peek-a-boo – ú oà Rock scissors paper Rock, scissors, paper Rock,

– Xem thêm –

Xem thêm: DANH SÁCH 21 bài hát TIẾNG ANH THIẾU NHI được ưa CHUỘNG NHẤT, DANH SÁCH 21 bài hát TIẾNG ANH THIẾU NHI được ưa CHUỘNG NHẤT

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,