Nokoreach – Wikipedia tiếng Việt

Nokor Reach
Tiếng Anh: Royal Kingdom
Flag of Cambodia.svg
Quốc ca của Cao Miên
Lời Chuon Nath, 1949
Nhạc F. Perruchot / J. Jekyll và Norodom Suramarit, 1939
Được chấp nhận 1941 và 1993 đến nay
Cho đến 1970-1993 (bị ảnh hưởng)
Mẫu âm thanh
Nokor Reach

  • tập tin
  • trợ giúp

Nokor Reach (tiếng Khmer: បទនគររាជ, Vương quốc huy hoàng) là quốc ca của Campuchia. Bài hát này do Chuon Nath viết dựa trên một làn điệu dân ca Khmer. Nó được công nhận là quốc ca năm 1941 và được khẳng định lại vào năm 1947. Tuy nhiên, khi đảo chính của Lon Nol nổ ra năm 1970, nó bị thay thế bởi quốc ca của thể chế Cộng hòa Khmer. Sau khi Khmer Đỏ giành chính quyền năm 1975, các biểu tượng hoàng gia bao gồm quốc ca được phục dựng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một bài ca khác, Dap Prampi Mesa Chokchey (ngày 17 tháng Tư vẻ vang), được đưa lên làm quốc ca mới cho chế độ Campuchia Dân chủ. Sau khi thể chế này bị lật đổ (1979), Cộng hòa Nhân dân Campuchia lên thay, cũng không sử dụng lại bài này. Mãi cho đến khi cuộc Tổng tuyển cử Campuchia, 1993 kết thúc với chiến thắng thuộc về đảng bảo hoàng FUNCINPEC, bài Nokor Reach cùng quốc kỳ của Vương quốc Campuchia mới được phục hồi như cũ.

Lời Khmer và phiên âm[sửa|sửa mã nguồn]

Lời Khmer

បទនគររាជ
Đoạn 1

ស ូ មព ួ កទ េ ព ្ ត ា រក ្ ស ា មហ ា ក ្ សត ្ រយ ើ ងអ ោ យប ា នរ ុ ងរ ឿ ង ដ ោ យជ ័ យមង ្ គលស ិ រ ី ស ួ ស ្ ត ីយ ើ ងខ ្ ញ ុ ំ ព ្ រ ះ អង ្ គ ស ូ មជ ្ រកក ្ រ ោ មម ្ លប ់ ព ្ រ ះ ប ា រម ីន ៃ ព ្ រ ះ នរបត ី វង ្ សក ្ សត ្ រ ា ដ ែ លស ា ងប ្ រ ា ស ា ទថ ្ មគ ្ រប ់ គ ្ រងដ ែ នខ ្ ម ែ រ ប ុ រ ា ណថ ្ ក ើ ងថ ្ ក ា ន ។

Đoạn 2

ប ្ រ ា ស ា ទស ី ល ា ក ំ ប ា ំ ងកណ ្ ត ា លព ្ រ ៃគ ួ រអ ោ យស ្ រម ៃ ន ឹ កដល ់ យសស ័ ក ្ ត ិ មហ ា នគរជ ា ត ិ ខ ្ ម ែ រដ ូ ចថ ្ មគង ់ វង ្ សន ៅ ល ្ អរ ឹ ងប ៉ ឹ ងជ ំ ហរយ ើ ងសង ្ ឃ ឹ មពរ ភ ័ ព ្ វព ្ រ េ ងស ំ ណ ា ងរបស ់ កម ្ ព ុ ជ ាមហ ា រដ ្ ឋក ើ តម ា ន យ ូ រអង ្ វ ែ ងហ ើ យ ។

Đoạn 3

គ ្ រប ់ វត ្ តអ ា រ ា ម ឮត ែ ស ូ រស ័ ព ្ ទធម ៌ស ូ ត ្ រដ ោ យអ ំ ណរ រ ំ ឮកគ ុ ណព ុ ទ ្ ធស ា សន ាច ូ រយ ើ ងជ ា អ ្ នក ជ ឿ ជ ា ក ់ ស ្ ម ោ ះ ស ្ ម ័ គ ្ រត ា មប ែ បដ ូ នត ាគង ់ ត ែ ទ េ វត ្ ត ា ន ឹ ងជ ួ យជ ្ រ ោ មជ ្ រ ែ ង ផ ្ គត ់ ផ ្ គង ់ ប ្ រយ ោ ជន ៍ ឱយ

ដល់ប្រទេសខ្មែរ ជាមហានគរ។

Chuyển tự ALA-LC

Pad Nagar Rāj
Đoạn 1
Sūm buak devattā raksā mahā ksatr yoeṅ

Qoy pān ruṅ rẏaṅ ṭoy jăy maṅgal sirī suasdīYoeṅ khñuṃ braḥ qaṅg sūm jrak krom mláp braḥ PāramīNai braḥ Narapatī vaṅs ksatrā ṭael sāṅ prāsād thmaGráp graṅ ṭaen Khmaer purāṇ thkoeṅ thkān .

Đoạn 2
Prāsād sīlā kaṃpāṃṅ kaṇṭāl brai

Guar qoy sramai nẏk ṭál yas săktī Mahā Nagar

Jātī Khmaer ṭūc thma gáṅ vaṅs nau lqa rẏṅ pʹẏṅ jaṃharYoeṅ sāṅghẏm bar bhăbv breṅ saṃṇāṅ rapás KambujāMahā raṭṭh koet mān yūr qaṅveṅ hoey .

Đoạn 3
Gráp vatt qārām ḹ tae sū săbd dharm

Sūtr ṭoy aṃṇar raṃḹk guṇ buddh’s āsnāCūr yoeṅ jā qnak jẏa jâk smoḥ smăgr tām paep ṭūn dāGáṅ tae devattā nẏṅ juay jrom jraeṅ phgád phgaṅ prayojn oyṬál prades Khmaer jā Mahā Nagar .

Chuyển tự IPA
IPA: [ɓɑt̪ n̪ɔkɔː rɨəc]
Đoạn 1
soːm puːək t̪eːʋɔt̪ɗaː reəʔksaː mɔhaː ksat̪ jəːŋ

ʔaːoj ɓaːn ̪ ruŋ rɨːəŋ ɗaːoj cej mɔːŋkɔl serej suəˈsɗejjəːŋ kʰɲom preəʰ ɑŋ soːm crɔk kraːom mlup preəʰ ɓaːrɑmejn ̪ ej preəʰ n ̪ ɔrɔˈɓɑɗəj ʋɔŋ ksat ̪ raː ɗaːel saːŋ praːsaːt ̪ t ̪ ʰmɑkrup krɔŋ ɗaːen ̪ kʰmaːe ɓoraːn ̪ t ̪ ʰkaːəŋ t ̪ ʰkaːn ̪

Đoạn 2
praːsaːt̪ sejˈla kɑmɓaŋ kɑn̪daːl prej

kuːə ʔaːoj srɑmaj n ̪ ɨk dɑl juəʰ sak mɔhaː n ̪ ɔkɔːciːət ̪ kʰmaːe ɗoːuc t ̪ ʰmɑ kuŋ ʋɔŋ n ̪ ɨʋ lˈɑ rɨŋ pəŋ cumhɑjəːŋ sɑŋkʰəm pɔː pʰoap preːiŋ sɑmnaːŋ rɑɓɑh kɑmpuˈciəmɔhaː rɑt ̪ kaːət ̪ miːən ̪ juː ʔɑŋʋaːeŋ haəj

Đoạn 3
krup ʋɑt̪ aːraːm lɨː taːe soː sɑp tʰɔɹ~tʰoa

soːt ̪ ɗaːoj ɑmn ̪ ɑ rumlɨk kun ̪ put ̪ saːʰsn ̪ aːcoː jəːŋ ciːə neəʔ cɨːə ceəʔ smɑh smaʔ t ̪ aːm ɓaːeɓ ɗoːn ̪ t ̪ aːkuŋ t ̪ aːe t ̪ eːʋɔt ̪ ɗaː n ̪ ɨŋ cuːəj croːm crɛːŋ pkɑt ̪ pkɑŋ prɑjaːoc aːojɗɑl ̪ prɑt ̪ eh kʰmaːe ciːə mɔhaː n ̪ ɔkɔː

Trời cao giúp đỡ che chở Quốc vương chúng ta,
Ban cho hạnh phúc và vinh quang,
Canh giữ làm chủ linh hồn và vận mệnh chúng ta.
Tổ tiên truyền lại cơ đồ sự nghiệp đời đời,
Ngẩng cao tự hào vương quốc cổ xưa.

Miếu đền đang ngủ sâu kín giữa rừng,
Nhớ thời kỳ vinh quang đại vương quốc,
Dân tộc Khmer kiên cường như bàn thạch.
Chúng ta tin tưởng vào vận mệnh Kampuchea,
Thử thách Đế chế qua nhiều thời đại.

Tấm tắc ngợi ca từ trên Phật tháp,
Kể lại hồi ức Phật giáo huy hoàng,
Chúng ta trung thành tín ngưỡng của tổ tiên.
Vì thế, trời đất sẽ giúp phát triển phồn vinh,
Campuchia, Đại vương quốc.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,