Bài hát tình khúc cho em – Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt) pps

Ngày đăng : 09/07/2014, 23 : 20

www.TapNhac.net ========================& C TÌNH KHÚC CHO EM £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ_ ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ_ ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ Nhạc và Lời: Lê Uyên Phương ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ll ll ll =========================& £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ_ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ Như « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ C hoa ˆ đem ˆ tin ˆ_ ngày ˆ_ « « « «. buồn Am Như ˆ « « « « j chim Dm « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ đau ˆ quên ˆ mùa ˆ ˆ « « « «. xuân C Còn trong Am ˆ « « « « j « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ hôn ˆ mê ˆ ˆ buồn ll ll ll =========================& ˆ « « « «. tênh Dm Lê Dm 7 mãi ˆ « « « « j » » » » » » » » » » » » » » » » » » œ những œ bước œ œ ê – ˆ « « « «. G 7 chề Xin cho ˆ « « « « j C « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ thương ˆ em ˆ thật ˆ_ˆ_ « « « «. lòng. Am Xin ˆ « « « « j cho Dm « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ thương ˆ em ˆ ˆ _ thật ll ll ll =========================& lòng ˆ _ « « « «. G 7 còn ˆ _ _ « « « « « j có C ˆ « « « « j ˆ « « « « khi lòng ˆ_ « « « « j ˆ « « « «. thôi G 7 giá ˆ « « « « j « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « băng ˆ « « « « Cho ‰ ˆ « « « « j em C « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ môi ˆ hôn ˆ vội ˆ_ˆ_ « « « «. vàng Am Cho Dm em ˆ « « « « j « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ quên ˆ ân ˆ tình ˆ ll ll ll ll =========================&ˆ « « « «. sâu. C Dù em ˆ « « « « j Am « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ không ˆ mong ˆ ˆ dài NHẠC TÌNH TUYỂN TẬP Copyright ©2001 TậpNhạc.Net ˆ « « « «. lâu Dm xin ˆ « « « « j cất Dm 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » œ lấy œ ước œ mơ œ ˆ « « « «. đầu G 7 Xin cho ˆ « « « « j C « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ yêu ˆ em ˆ nồng ˆ_ ll ll ll www.TapNhac.net =========================& ˆ_ « « « «. nàn Am xin cho Dm ˆ « « « « j yêu ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ em ˆ nồng ˆ _ ˆ _ « « « «. nàn G 7 Dù ˆ _ _ « « « « « j tháng ˆ « « « « j C ˆ « « « « năm buồn ˆ_ « « « « j ˆ « « « «. vui G 7 ˆ_ « « « « j bàng ˙_ « « « « hoàng ˆ_ « « « « C Vì ‰ C 7 ˆ_ « « « « j đâu F « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ mê ˆ say ˆ #ˆ phồn ll ll ll ll =========================& ˆ « « « «. F hoa như áo œ » » » » J C ˆ « « « « j gấm œ » » » » sáng œ» » » » » » » » » » lóng œœ » » » ». lánh C Ôm G 7 rách œ » » » » J œ » » » » J nát œ » » » » trong tâm » » » » » » » » » » œœ œ » » » ». linh C Ôm tiếng œ » » » » J G 7 œ » » » » J hát œ » » » » không hơi » » » » » » » » » » œœ ll ll ll =========================& œ » » » ». C rung ngèo ˆ « « « « jˆ « « « «. nàn G 7 Còn ˆ_ « « « « j bˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « Fm yêu ˆ chi ˆ ˆ hoa ˆ « « « «. ngày xanh héo « « « « « « « « « « ˆ bˆ ˆ « « « « j hon Fm ˆ_ « « « « vì ˆ « « « « j mong ˆ « « « «. G 7 manh bỏ ˆ « « « « j ll ll ll =========================& ˆ « « « « j quên ˆ _ « « « « lại người ˆ_ « « « « j ˆ « « « «. sau ngỡ « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ_ « « « «. ngàn C thương ˆ « « « « j em « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ khi ˆ yêu ˆ lần ˆ_ˆ_ « « « «. đầu Am Thương ˆ « « « « j Dm em « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ lo ˆ âu ˆ ˆ tình ll ll ll =========================&ˆ « « « «. C sau Dù gương Am ˆ « « « « j « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ xưa ˆ không ˆ ˆ được ˆ « « « «. lau Dm Soi lấy ˆ « « « « j Dm 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » œ bóng œ mối œ œ duyên ˆ « « « «. G 7 sầu Cho ˆ « « « « j tôi C « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ yêu ˆ em ˆ ˆ_ nồng ll ll ll =========================& nàn ˆ_ « « « «. Am Cho tôi Dm ˆ « « « « j yêu « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆˆ em ˆ nồng ˆ _ NHẠC TÌNH TUYỂN TẬP Copyright ©2001 TậpNhạc.Net ˆ _ « « « «. nàn G 7 Dù ˆ _ _ « « « « « j biết ˆ « « « « j C ˆ « « « « yêu tình ˆ_ « « « « j ˆ « « « «. G 7 yêu ˆ_ « « « « j muộn ˙_ « « « « C màng ˆ_ « « « « ŒĨ ll ll ll ”” . lòng ˆ_ « « « « j ˆ « « « «. thôi G 7 giá ˆ « « « « j « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « băng ˆ « « « « Cho ‰ ˆ « « « « j em C « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ môi ˆ hôn ˆ vội ˆ_ˆ_ « « « «. vàng Am Cho Dm em ˆ « « « « j « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ quên ˆ ân ˆ tình ˆ ll. ll =========================& ˆ « « « «. tênh Dm Lê Dm 7 mãi ˆ « « « « j » » » » » » » » » » » » » » » » » » œ những œ bước œ œ ê – ˆ « « « «. G 7 chề Xin cho ˆ « « « « j C « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ thương ˆ em ˆ thật ˆ_ˆ_ « « « «. lòng. Am Xin ˆ « « « « j cho Dm « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ thương ˆ em ˆ ˆ _ thật ll. www.TapNhac.net ========================& C TÌNH KHÚC CHO EM £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ_ ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ_ ˆ ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ Nhạc

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài hát tình khúc cho em – Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt) pps, Bài hát tình khúc cho em – Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt) pps, Bài hát tình khúc cho em – Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt) pps

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com