Chầu Mười – Văn Chương – https://nhacchuong.net

Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều

Nước non… gặp phận hiểm nghèo
Chầu Mười Đồng Mỏ í i ì ì i
Sớm chiều xông pha vốn dòng sinh quán Mỏ Ba í i ì í i ì i ì ì i

Vốn…dòng…sinh quán Mỏ Ba quần thao nối dõi í i i ì ì i
Nghiệp nhà đao cung Lê triều Thái Tổ Trung Hưng í i ì í i ì i ì ì i

Lê triều Thái Tổ Trung Hưng gươm thiêng dẹp giặc í i i ì ì i
Liễu Thăng hàng đầu, vua sai trấn giữ các châu í i ì í i ì i ì ì i

Vua sai…trấn giữ các châu
Sơn trang tám tướng í i i ì ì i
Nghe Chầu ra binh Mười đông chiến lược tung hoành í i ì í i ì i ì ì a

Mười đông…chiến lược tung hoành
Dẹp tan giặc dữ í i i ì ì a
Triều đình phong công con rước Chầu về ngự đất Sơn Trung í i ì í i ì i ì ì i

Chầu về làm lễ dâng nhang, tấu lên Tam Bảo mười phương độ trì
Tấu lên Quốc Mẫu tam tòa í i a í à à a

Tấu lên Quốc Mẫu tam tòa, hội đồng quan lớn châu bà khâm sai
Chầu độ cho tuế khứ xuân lai í i a í à à a

Nửa đêm giờ tý hiện ra
Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng
Lưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàng í i a í à à a
Ơ mấy lưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàng
Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng
Kìa canh khuya bẻ lái giữa dòng í i a í à à a
Ơ mấy đêm canh khuya bẻ lái giữa dòng
Lạng Giang ,Bản Thí ,Kì Cùng Lạng Sơn
Dừng chèo bái yết chùa thiêng í i a í à à a
Ơ mấy Chầu dừng chèo bái yết chùa thiêng
Thoắt thôi Chầu trở về miền Tam Thanh
Chầu dạo chơi Bắc địa Long Thành í i a í à à a
Dạo chơi Bắc địa Long Thành
Sông Hương núi Ngự đẹp như tranh họa đồ
Tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô í i a í à à a
Ơ mấy kìa tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô
Sài Gòn Gia Định chơi chùa Vĩnh Nghiêm
Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm í i a í à à a
Ơ mấy bến Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm
Thoắt thôi Chầu trở về miền Cúc Giang
Lăng Ông cổ tích danh lam
Khi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng Tàu
Coi khắp hòa tam thập lục ngạn châu í i a í à à a

Đồng Mỏ Chi Lăng có ai lên… Đồng Mỏ Chi LăngNhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triềuNước non… gặp phận hiểm nghèoChầu Mười Đồng Mỏ í i ì ì iSớm chiều xông pha vốn dòng sinh quán Mỏ Ba í i ì í i ì i ì ì iVốn…dòng…sinh quán Mỏ Ba quần thao nối dõi í i i ì ì iNghiệp nhà đao cung Lê triều Thái Tổ Trung Hưng í i ì í i ì i ì ì iLê triều Thái Tổ Trung Hưng gươm thiêng dẹp giặc í i i ì ì iLiễu Thăng hàng đầu, vua sai trấn giữ các châu í i ì í i ì i ì ì iVua sai…trấn giữ các châuSơn trang tám tướng í i i ì ì iNghe Chầu ra binh Mười đông chiến lược tung hoành í i ì í i ì i ì ì aMười đông…chiến lược tung hoànhDẹp tan giặc dữ í i i ì ì aTriều đình phong công con rước Chầu về ngự đất Sơn Trung í i ì í i ì i ì ì iChầu về làm lễ dâng nhang, tấu lên Tam Bảo mười phương độ trìTấu lên Quốc Mẫu tam tòa í i a í à à aTấu lên Quốc Mẫu tam tòa, hội đồng quan lớn châu bà khâm saiChầu độ cho tuế khứ xuân lai í i a í à à aNửa đêm giờ tý hiện raÁo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàngLưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàng í i a í à à aƠ mấy lưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàngCưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùngKìa canh khuya bẻ lái giữa dòng í i a í à à aƠ mấy đêm canh khuya bẻ lái giữa dòngLạng Giang ,Bản Thí ,Kì Cùng Lạng SơnDừng chèo bái yết chùa thiêng í i a í à à aƠ mấy Chầu dừng chèo bái yết chùa thiêngThoắt thôi Chầu trở về miền Tam ThanhChầu dạo chơi Bắc địa Long Thành í i a í à à aDạo chơi Bắc địa Long ThànhSông Hương núi Ngự đẹp như tranh họa đồTháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô í i a í à à aƠ mấy kìa tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhôSài Gòn Gia Định chơi chùa Vĩnh NghiêmBạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm í i a í à à aƠ mấy bến Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ ThiêmThoắt thôi Chầu trở về miền Cúc GiangLăng Ông cổ tích danh lamKhi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng TàuCoi khắp hòa tam thập lục ngạn châu í i a í à à a

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,