Văn thỉnh tam tòa thánh mẫu | Lời hát văn thỉnh tam tòa thánh Mẫu

   Văn thỉnh tam tòa thánh mẫu dưới đây nói về Ba vị Mẫu Đệ nhất,  Đệ nhị, Đệ tam trong hệ thống Tứ Phủ. Bản văn này được sử dụng và dịp tiệc đản hoặc trước khi hầu đồng.

Bản Văn thỉnh tam tòa thánh mẫu

Tam tòa thánh mẫu văn

Ngày lành mở tiệc ung dung
Thỉnh chư tiến Thánh công đồng đàn duyên
Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên
Đệ nhị Công chúa tự nhiên ngự về
Phủ Dầy Vân Cát thôn quê
Nghĩa Hưng, Thiên Bản họ Lê cải Trần
Hình dung cốt cách thanh tân
Mười năm định giá hôn nhân xưởng tuỳ
Thiên đình định nhật chí kỳ
Hai mươi mốt tuổi kíp về thiên thai
Dấu thiêng gương lược tính trời
Rẽ mây phút lại xuống chơi cõi trần.
Kíp với Quỳnh, Quế theo chân
Đồi Ngang, Phố Cát làm thần bốn phương
Danh thơm nức đến đế vương
Sắc phong thượng đẳng khói hương phụng thờ.
Thực tài Thánh mẫu quá ưa
Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền
Thỉnh mời Thủy tinh chúa tiên
Long vương thần nữ ngự đền thủy cung
Kính Xuyên sớm kết loan phòng
Thảo Mai tiểu thiếp động lòng gieo oan
Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn sơn lâm một mình.
Lòng trời thương kẻ ngay lành
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể đông.
Kim thoa tay gõ ngô đồng
Tự nhiên nối trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
Thấy thư vương phụ châu rơi dàu du
Kính Xuyên nỗi ở cơ cấu
Lệnh truyền thái tử Long hầu Xích lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất duyên lành trao tay
Vua cha chỉ phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội, đem đày Thảo Mai
Mẫu tử cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khấn cầu
Ra tay phù hộ sang giàu hữu du
Trông an đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi dáng đền
Thỉnh mời Sơn lâm chúa tiên
Vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cuông
Hình dung nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười
Biết đâu là thắm thơ bài
Lòng trinh không động một vài giá xuân
Thiên đình định nhật tới tuần
Lên tấu thượng đế dưới dân phụng thờ
Ngọc hoàng chỉ phán bấy giờ
Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên
Sơn lâm là chốn dấu thiêng
Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ
Địa linh bèn lập đền thờ
Tả long hũu thổ địa đồ giang sơn
Thú tinh lưu thủy trấn quan
Cầu phong vạn lý sắc ban tức thì
Sắc rồng in dấu đem về
Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Phố phường phụng sự quan dân đến thờ
Tháng hai mở tiệc đánh cờ
Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài
Quan dân thường khách vãng lai
Khấn đầu vọng bái dám sai tơ hào
Tiểu tôi tiến bản văn chầu
Nguyện xin tiền thánh lầu lầu nhặt khoan.
Trải Tràng An Mẫu về thú cũ
Đệ tử tôi kích cổ tam thông
Mẫu về giáng hạ điện trung
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường.

Văn thỉnh mẫu bản 2

Nhang một triện dốc lòng dâng tiến
Khói ngạt ngào thấu đến cửa thiêng

1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên
Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về
Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị
Ở trên trời sửa trị bốn phương
Lòng Người trong sáng như gương
Thần thông biến hoá sửa sang cõi đời
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dung tươi tốt miệng cười như hoa
Lưng ong tóc phượng dà dà
Áo xông hương xạ hài hoa chân giày
Cửu trùng ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay ngự đền

2. Thỉnh mời Đệ Nhị Địa Tiên
Vốn xưa hiển thánh trong đền Sòng Sơn
Hình dong nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa vương khôn bì
Ngụ thai quê Phủ Giầy ,Thiên Bản
Phủ Nghĩa Hưng là quán Sơn Nam
Tuổi thơ chưa biết duyên phàm
Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng
Tuổi tới niên cài trâm giắt lược
Kết duyên lành quê phước một nơi
Gối chăn vừa mới quen hơi
Ai ngờ dưới nguyệt sảy nơi tơ hồng
Đạo vợ chồng còn đương thời nhớ
Bỗng hoa hài lại giở gót tiên
Giờ dần mồng ba tháng thìn
Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên cõi trần

3.Trịnh giang tân doành ngân lai láng
Nguyệt lầu lầu soi rạng nam minh
Con vua thuỷ quốc động đình
Đệ Tam Mẫu Thoải giáng sinh đền rồng
Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
Vẻ nhu mì bẩm tính thiên nhiên
Dung nghi cốt cách thần tiên
Đã đành Mẫu thoải chơi miền non côn
Chốn thoải cung có nhà lệnh tộc
Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên
Xưa nay thế phiệt gia truyền
Thảo mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh
Chí bình sinh phù đời giúp nước
Ơn cửu trùng phó thác biên cương
Mảng danh công chúa phi phương
May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng
Trách Thảo Mai ra lòng giáo dở
Trá đồ thư làm cớ gieo oan
Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
Lòng trời xót kẻ ngay lành
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể Đông
Kim thoa gõ cây ngô đồng
Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
hấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu
Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu
Lệnh truyền thái tử Long Hầu Xích Lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất yên lành trao tay
Vua cha chỉ phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội,Thảo Mai đem đày
Mẫu từ cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khấn cầu
Ra tay cứu giúp sang giàu hữu dư
Trông ơn đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đền

4. Thỉnh mời Lê Mại chúa tiên
Núi Dùm chúa ngự ,trấn miền Tuyên Quang
Đức Chúa Ngàn con vua Đế Thích
Giáng Sinh vào dấu tích Lê gia
Năm Thìn tháng hai mồng ba
Đỉnh sinh tiên chúa khai hoa trần thì
Vẻ nhan sắc phương phi yểu điệu
Nét dịu dàng dương liễu tốt tươi
Dung nghi vốn sẵn tự trời
Môi son má phấn miệng cười như hoa
Anh linh hiển hách hay là
Ba mươi sáu động gần xa tiếng đồn
Dốc một lòng chí thành chí kính
Lập đền thờ Tiên thánh sớm khuya
Ơn bà cứu khổ phò nguy
Nhất tội nhất xá độ trì chứng minh

Tam tòa Thánh Mẫu

Bản văn thính mẫu khi hầu đồng

Tiệc mở thung dung
Tiết ngày lành Tiệc mở thung dung
Tam toà tiên thánh, công đồng mẫu giáng đàn duyên.

Đệ nhất thiên tiên
cung thỉnh mời
Mẫu Đệ nhất Thiên Tiên
Thanh Vân công chúa, thượng tiên mẫu giáng trần.

Đô hương xạ nhiệt Pháp giới mông huân.
Chư Phật hải hội tất giáo văn, tuỳ xứ kiết tường vân.
Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Maha Tát (3lần)

Xe loan thánh giá hồi cung …

Nhan săc khác thương hình dong nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một, khuê hương khôn thì.

A di đà phật chiêm màn, hải ngạt, lô nhiệt, minh hương, da dô tử bộ, lưỡng vô hương hoả.
Tử thắp thanh hương, trí tâm kim cương.
Nhất chú tiến thập phương.

Nam mô tây phương cực lạc, quốc tế đại từ đại bi, a di đà phật. ( 3 lần )
Xe loan thánh giá hồi cung …

Đệ tam thánh tiên
cung thỉnh mời
Mẫu đệ tam thánh tiên
Xích lân thần nữ, Mẫu ngự đền thoải cung

A di đà phật, giới hương đình hương dữ tuệ hương, giải thoát chi kinh hương ,

Quang minh vấn đài tiến pháp giới cúng dàng thập phương vô lượng phật
.
Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi, a di đà phật. (3 lần)

Xe loan thánh giá hồi cung …

Trên đây là 3 bản văn thỉnh mẫu đã được tinnguongviet.com sưu tầm và biên soạn để gửi đến các bạn. Kính chúc quý bạn luôn mạnh khỏe và bình an.

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link 6686 bet, Link 6686 me, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link truc tiep bong da hom nay, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,