Hợp âm WIP WUP (Explicit -วิบวับ) – Mindset (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm Chuẩn

Capo 3

Phechr p ̄ hm

[G]

wib wib wib wib wib phelng p ̄ hm

[Em]

hit hit hit hit hit

phwk p ̄ hm mæ ̀ ng

[C]

fucking lit Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

phechr p ̄ hm

[G]

khotr wi b wạb wi b wạb p ̄ hū ̂ h ̄ ỵing xyāk

[Em]

ca k ̄ hêā mā cạb

yexa cn p ̄ hm

[C]

pwd k ̄ hmạb Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

She said I’m

[G]

lit. She loves my drip. She wants a

[Em]

kiss. I fuck your bitch

I take her

[C]

on a trip. I buy her expensive shit. She thor mā

[D]

cik. She xyāk pĕn kík

mụng rū ̂ xyū ̀

[G]

læ ̂ w ẁā kū na mī xarị tæ ̀ phx khn

[Em]

t ̄ hām kūb xk ẁā mị ̀ thèā h ̄ ịr ̀

mụng lxng

[C]

mx ngdi s ̄ r ̂ xythxng pĕn kx ngdi h ̄ æwn

[D]

phechr nāḷikā kū mị ̀ dị ̂ yụ ̄ m khır

p ̄ hū ̂ h ̄ ỵing k ̆

[G]

wn mā pĕn pracả bæb nī ̂

She ley

[Em]

k ̄ hêā mā cạb læ ̂ w k ̄ hyạb s ̄ ạk s ̄ ām thī

mị ̀

[C]

h ̄ ĕnca pĕn xarị ley kū khæ ̀ xyāk ca h ̄ ı ̂ ṭhex

[D]

mī chīwit thī ̀ s ̄ uk ̄ h s ̄ bāy xyū ̀ kạb phī ̀ mị ̀ l ̂ mlalāy

Phechr p ̄ hm

[G]

wib wib wib wib wib phelng p ̄ hm

[Em]

hit hit hit hit hit

phwk p ̄ hm mæ ̀ ng

[C]

fucking lit Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

phechr p ̄ hm

[G]

khotr wi b wạb wi b wạb p ̄ hū ̂ h ̄ ỵing xyāk

[Em]

ca k ̄ hêā mā cạb

yexa cn p ̄ hm

[C]

pwd k ̄ hmạb Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

She said I’m

[G]

lit. She loves my drip. She wants a

[Em]

kiss. I fuck your bitch

I take her

[C]

on a trip. I buy her expensive shit. She thor mā

[D]

cik. She xyāk pĕn kík

[G]

Ice on my neck yea t ̄ ĥā dĕk phī ̀ mị ̀ yĕd na

But you pussy

[Em]

boy don’t get none. Bitch wanna s ̄ er ̆ c I make her wet na

[C]

Yea yĕd kạb mụng she bxk she yạng mị ̀ s ̄ er ̆ c

[D]

She don kū pị h ̄ lāy thī she yạng mị ̀ k ̄ hĕd

[G]

Ice ice ice ice ice Look at my

[Em]

wrist it’s so bright

Shining from

[C]

day to night n ̂ xng ca pị lèn

[D]

skate kạb phī ̀ mậy ?

Phechr p ̄ hm

[G]

wib wib wib wib wib phelng p ̄ hm

[Em]

hit hit hit hit hit

phwk p ̄ hm mæ ̀ ng

[C]

fucking lit Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

phechr p ̄ hm

[G]

khotr wi b wạb wi b wạb p ̄ hū ̂ h ̄ ỵing xyāk

[Em]

ca k ̄ hêā mā cạb

yexa cn p ̄ hm

[C]

pwd k ̄ hmạb Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

She said I’m

[G]

lit. She loves my drip. She wants a

[Em]

kiss. I fuck your bitch

I take her

[C]

on a trip. I buy her expensive shit. She thor mā

[D]

cik. She xyāk pĕn kík

[G]

reụ ̄ ̀ xng txn nận mị ̀ nạb mị ̀ k ̄ hêācı thảmị ṭhex t ̂ xng rīb klạb

xyū ̀ trng

[Em]

nī ̂ k ̆ mī thī ̀ phạk t ̄ hæm yạng mī phlạng xyū ̀ nı h ̄ ̂ xng khrạw

[C]

mā kạb p ̄ hm k ̆ dị ̂ khrạb t ̄ ĥā khụ ̄ n nī ̂ khuṇ ca mị ̀ h ̄ lạb

mị ̀ mī

[D]

rt ̄ h h ̄ ı ̂ p ̄ hm pị rạb reīyk grab mā deī ̌ yw p ̄ hm h ̄ ı ̂ tạng

[G]

txn nī ̂ phwk kū mæ ̀ ng drip phwk mụng nận yạng mị ̀ drip

[Em]

mụng mī tæ ̀ bængkh ̒ yī ̀ s ̄ ib deī ̌ yw kū h ̄ ı ̂ dū bængkh ̒ phạn

[C]

phūd rị mā mị ̀ khid mụng theīyb phwk kū kū mị ̀ tid

[D]

k ̆ mụng pĕn xỳā ngngī ̂ ley mị ̀ ceriỵ s ̄ ạk thī

Phechr p ̄ hm

[G]

wib wib wib wib wib phelng p ̄ hm

[Em]

hit hit hit hit hit

phwk p ̄ hm mæ ̀ ng

[C]

fucking lit Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

phechr p ̄ hm

[G]

khotr wi b wạb wi b wạb p ̄ hū ̂ h ̄ ỵing xyāk

[Em]

ca k ̄ hêā mā cạb

yexa cn p ̄ hm

[C]

pwd k ̄ hmạb Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

She said I’m

[G]

lit. She loves my drip. She wants a

[Em]

kiss. I fuck your bitch

I take her

[C]

on a trip. I buy her expensive shit. She thor mā

[D]

cik. She xyāk pĕn kík

[G]

Try not to slip from the drip It’s peīyk it’s wet your bitch

She

[Em]

calling me and shit ( Hello ! ) Pherāa she rū ̂ that we the shit

kī ̀

[C]

pī kī ̀ pī kī ̀ hit xị ̂ neī ̀ ymạn khụ ̄ x our drip

A

[D]

boss kū rū ̂ mụng h ̄ ĕn kū ‘ Cause hustling and shit

No

[G]

fake on the s ̄ r ̂ xy khx 10 bāth on the s ̄ r ̂ xythxng

I be in the so

[Em]

strong A legend in Thai songs

For flexing on my songs that

[C]

chit chat. I ain’t with that

My phechr mạn wūbwāb Got that

[D]

bag. I whipped up. ‘ Cause you see me. ‘ Cause my phechr

Phechr p ̄ hm

[G]

wib wib wib wib wib phelng p ̄ hm

[Em]

hit hit hit hit hit

phwk p ̄ hm mæ ̀ ng

[C]

fucking lit Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

phechr p ̄ hm

[G]

khotr wi b wạb wi b wạb p ̄ hū ̂ h ̄ ỵing xyāk

[Em]

ca k ̄ hêā mā cạb

yexa cn p ̄ hm

[C]

pwd k ̄ hmạb Man she loves my

[D]

drip drip drip drip drip

She said I’m

[G]

lit. She loves my drip. She wants a

[Em]

kiss. I fuck your bitch

I take her

[C]

on a trip. I buy her expensive shit. She thor mā

[D]

cik. She xyāk pĕn kík

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..