Nhạc Chuông Độc Cho Nokia 1202 1280 110i 1200 | linh kien dien thoai gia si | linh kien dien thoai gia re

Nhạc Chuông Độc Cho Nokia 1202 1280 110 i 12002 (40%)

1

vote( 40 % ) vote

Cách soạn Nhạc Chuông Độc Cho Nokia 1110i,1200,1202 .vv.! Dùng để tạo những bản nhạc cho đt đen trắng:
nhac cho cho dien thoai 1202
Để soạn một nốt nhạc, Bao gồm 3 bước:

Bước 1: Sọan tên nốt nhạc: là phần chữ số: – A tương đương số 6; B – 7; C – 1; D – 2; E – 3; F – 4; G – 5;
– Nốt lặng ” – ” tương đương phím số 0;
– Sử dụng phím ” # ” để hiển thị các nốt có dấu #

Bước 2: Điều chỉnh cao độ ( là con số đứng sau chữ số)
– Sử dụng “phím *” để chỉnh cao độ (octa).
– Cao độ có 03 level: 1, 2, 3

Bước 3: Điều chỉnh trường độ : (là con số đứng trước chữ số)
– Sử dụng phím số 8 để tăng trường độ; phím số 9 để giảm trường độ:
– Trường độ có các level sau: 1, 2, 4,8, 16, 32: Ví dụ: 8a2: chữ a là tên nốt; số 2 là cao độ và số 8 là trường độ:
– Thể hiện nốt ( 8a2 ) : bấm “phím số 6” để hiển thị chữ a, sử dụng “phím * ” để thể hiện số 2, sau đó bấm phím số 8 hay số 9 để tăng hay giảm trường độ và dừng lại ở level : 8.

– Để bộc lộ nốt ( 16 # f1 ) : bấm phím số 4 để bộc lộ nốt f sau đó bấm phím #, bấm phím * để hiển thị số 1 và bấm phím số 8 hay phím số 9 để kiểm soát và điều chỉnh trường độ cho đúng với level 16

– Để thể hiện nốt (8-): bấm phím số 0 để hiển thị dấu lặng ” – ” sau đó dùng phím số 8 hay số 9 để điều chỉnh trường độ của nốt lặng cho phù hợp với level 8.
Rất đơn giản phải không:

VD:
Bản nhạc chuông : Trích đoạn ĐK Chiếc khăn gió ấm
“4c3 4d3 8e3 8e3 8e3 4e3 8c3 8d3 8e3 8d3 4g3 4g3”
Bạn soạn như sau :
( Dấu phẩy để ngăn cách giữa các phím )
4c3 = 1,*,* 4d3 = 2
8e3 = 3,8 8e3 = 3
8e3 = 3
4e3 = 3,9
8c3 = 1, 8
8d3 = 2
8e3 = 3 8d3 = 2
4g3 = 5,9
4g3 = 5 nhớ điền đúng không là bị lỗi nhé!

Một số nhạc chuông hay mình sưu tập được. Các bạn dùng thử nhaMùa Đông Không Lạnh

8d2 8f2 8.g2 8g2 8g2 8g2 8a2
8#a2 8g2 32g2 4a2 8g2
32a2 4a2 8f2 8f2 4f2 8g2 8a2
8g2 8f2 8c2 4.d2 8d2
8f2 8.g2 8g2 8g2 8g2 8a2 8#a2
16c3 8d3 4c3 8#a2 32b2 4.c3 8d3 8c3 4.#a2 8c3 8#a2
2a2 32f2 4g2 4f2 32f2
4.g2

Chiếc khăn gió ấm

8c2 8d2 8e2 8e2 8e2 4e2 8c2
8d2 8e2 8d2 4.g2 8g2
8e2 8d2 8e2 8c2 8c2 8c2 4c2
8a1 8b1 8c2 8b1 8e2 4e2
8g1 8a1 8c2 8a1 8a1 8b1 4c2 8b1
8c2 8d2 8b1 8b1 8c2 4d2 8b1 8c2 8d2 4c2 16a1 16b1
8c2 8d2 842 4.d2

Cầu vồng khuyết

4d2 4c2 2#a1 8c2 4#a1 4f2 2d2
4d2 4c2 2#a1 8c2 4#a1 4d1 2f1
8#a1 8a1 8#a1 8a1 4g1 4#a1 8a1
8g1 8a1 8g1 4f1 4a1 4g1 8#a1 8c2
8#a1 4a1 1#a1 8f1 4g1 8g1 4g1 4f1
2d1 8c1 8d1 4f1 4g1 4f1 4c1 2d1 8f1 4g1 8g1 4g1 4f1

. Giả vờ yêu :

4a2 8f3 8e3 8f3 8e3 4d3 4a2
8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3
8e3 8d3 4c3 4e3 2a2 4a2 8f3
8e3 8f3 8e3 4d3 4a2
8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3
8e3 8d3 8c3 8d3 4e3 2d3

Một vòng toàn cầu

6g1 8c2 8d2 4e2 8d2 8c2 4d2
8c2 8b2 4c3 8b2 8a2 8b2 8b2
8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4g2 8.b2
8c3 4f2 8a2 8c3 8e3 8d2 8d2
8c2 2d2 8g1 8c2 8d2 4e2 8d2
8c2 4d2 8c2 8b2 4c3 8b2 8a2 8b2 8b2 8a2 8g2 4a2 4c3 2g2
Cô bé mùa đông

4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 4c3
16e2 32- 8c3 4b2 8a2 8g2 4a2
8b2 8c3 4g2 16c3 32-16c3 32-
16e3 32-
16e3 32- 8d3 8c3 8d3 8a2 4g2
4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 16c3 32- 8c3 16e2 32- 16e3 32- 4b2
8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4d3

999 đóa hoa hồng :

8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3 8c3 8-
8a2 8a2 8b2 8a2 16b2 16a2 8g2
8e2 8- 8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3
8c3 8- 8a2 8a2 8b2 8a2 16b2
16a2 8g2 8e2 8- 16d3 16b3 8d3 8d3 16b2 8a2 8g2 8e2 8- 16d3
16d3 8d3 8d3 8b2 8a2 8g2

Tây du kí ..

4#d2 8d2 4g2 8f2 8f2 16g2 16f2
2.#d2 8d2 4c2 8d2 4.f2 8g2
8#d2 1c2 4.g2 4.c3 8g2 4c3 8#a2
8#g2 2g2 4.#d2 8f2 4g2 8#g2
8g2 1c2 4f2 8g2 8f2 8g2 4c2
2.#d2 4g2 8f2 4d2 5.

Chúc mừng sinh nhật

8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2
8c2 4d24c2 4g2
2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2
4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 32-
8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2
8c2 4d2 4c2 4g2 2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2
4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 2- 3.Thần thoại 4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3
8c3 4d3 4f3 4g3 1a3 32- 4d3 4e3
4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 4d3 8f3
4g3 16f3 2f3 1- 7.

Xe đạp

4c2 4d2 4f2 4g2 2a2 4a2 4a2
4g2 4f2 2g2 2d2 4d2 4d2 4e2
2f2 4f2 4f2 4f2 4g2 4g2 4f2 1a2
4d2 4e2 2f2 4d2 4d2 2c2

Boom Boom Boom

68#, 58, 4, 69#, 58, 4, 2*, 2#, 2,
2#, 4, 2, 69**#, 6#, 58, 4, 69#, 58,
499, 28*, 2, 69#, 488, 4, 4, 1*, 1,
699**#, 588, 5, 5, 6#, 1*, 29, 6**#,
28#, 2#, 2#, 2#, 2#, 68#, 299*, 2,
1, 69**#, 488, 4, 4 # 68, 58, 4, 69 #, 58, 4, 2 *, 2 #, 2, 2 #, 4, 2, 69 **
#, 6 #, 58, 4, 69 #, 58, 499, 28 * ,
2, 69 #, 488, 4, 4, 1 *, 1, 699 ** #,
588, 5, 5, 6 #, 1 *, 29, 6 ** #, 28 #,
2 #, 2 #, 2 #, 2 #, 68 #, 299 *, 2, 1,
69 ** #, 488, 4, 4 18

Đôi khi ( Britney Spears )

09, 29*#, 0, 28#, 3, 4#, 19#, 0,
18#, 2#, 3, 79**, 0, 7, 1*#, 28#, 3,
2#, 19#, 78**, 69# 09, 29 * #, 0,
28 #, 3, 4 #, 19 #, 0, 18 #, 2 #, 3,
79 **, 0, 7, 1 * #, 28 #, 3, 2 #, 19 #,
78 **, 69 #
Lặng lẽ gọi tên:

8d3 8d3 16e3 4f3 8e3 8d3 8c3
4d3 8d3 16e3 4f3 8e3 8c3 8d3
2d3 8#c3 8#c3 8g2 2a2 16- 8d3
8d3 16e3 4f3 8e3 8d3 8c3 4d3
16d3 8d3 16e3 8f3 8e3 8d3 8c3 8d3 8d3 8d3 163 4f3 8e3 8d3 2e3
8a2 8e3 8c3 8d3 2d3

Sắc Màu :

8d2 8f2 8g2 4g2 8- 8a2 8f2 8d2
4d2 8- 8d2 8f2 8g2 8a2 8f2 8d2
8e2 8c2 8d2 4d2 8- 8g1 8#a1 8c2
4c2 8- 8#a1 8c2 8f2 4f2 8- 8d2
8f2 8g2 8d2 8c2 8c2 8a1 8g1 8g1 2g1

Còn tôi với tôi :

8#c2 16b1 4#c2 16e2 8#f2 16a2
4#g2 8#c3 16#d3 8e3 8#f3 16#d3
8#d3 16#c3 4#d3 8#f2 16#f2
8#f2 16#f2 16a2 16#c3 8#d3 16#c3
4#g2 8#f2 16#f2 4#f2 16e2 8#d2 16#f2 4#g2 8#c2 16b1 4#c2 16e2
8#f2 16a2 4#g2 8#c3 16#d3 8e3
8#f3 16#d3 8#d3 16#c3 4#d3
8#f2 16#f2 8#f2 16#f2 16a2 16#c3
8#d3 16#c3 4#g2 8#g2 16c3 4#d3
16e3 8c3 16#c3 2#c3

Một mình :

4d6, 8d6, 2g5, 8d5, 4a5, 8g5,
2a5, 4c6, 8c6, 2g5, 8d5, 4d5,
8d5, 2a5, 16P, 8g5, 8g5, 8g5, 8a5,
8a4, 4d5, 8a5, 4g5, 8g5, 2a5,
8a5, 4d5, 8a4, 2d5, 16P, 8d6, 8c6, 8g5, 8g5, 8a5, 8a#5, 4a5, 8d6,
8c6, 8g5, 8d5, 8a5, 4a5, 8g5,
8g5, 8g5, 8g5, 8g5, 8d5, 4a4,
8g5, 8g5, 4a5, 16a5, 16g5, 4f5,
8d6, 8c6, 8g5, 8g5, 8a5, 8a#5,
4a5, 8d6, 8a#5, 8g5, 8d5, 8a5, 4a5, 8g5, 8g5, 8g5, 8g5, 8g5,
8d5, 4a4, 8e5, 4e5, 8g5, 8f5,
4d5, 8d6, 8c6, 8g5, 8g5, 8a5,
8a#5, 4a5, 8d6, 8c6, 8g5, 8d5,
8a5, 4a5, 8g5, 8g5, 8g5, 8g5,
8g5, 8d5, 4a4, 8g5, 8g5, 8a5, 8a5, 16a5, 16g5, 4f5

Thôi em hãy về :

4g5, 16g5, 16a5, 4c5, 16e5, 16d5,
8c5, 16a4, 8c5, 8d5, 8e5, 2d5,
4g5, 16g5, 16a5, 4g5, 16e5, 16d5,
8c5, 16a4, 8c5, 8d5,8e5, 2d5,
4g5,16a5,16b5, 4c6, 8c6, 4c6, 8b5, 8b5, 8a5, 2b5, 4g5, 16a5,
16b5, 4c6, 8c6, 4c6, 8c6, 8c6,
8b5, 2d6, 4g5, 16g5, 16a5, 4c5,
16e5, 16d5,8c5, 16a4,8c5, 8d5,
8e5,2d5,4g5,16g5,16a5,4g5,16e5,16d5,8c5,16a4,
8c5, 8d5, 8e5, 2d5, 4g5, 16a5, 16b5, 4c6, 8c6, 4c6, 8b5, 8b5,
8a5, 2b5, 4g5, 16a5, 16b5, 4c6,
8c6, 4c6, 8c6, 8c6, 8b5, 1c6, 4a5,
8a5, 8a5, 8e5, 4e5, 16e5, 16a5,
4g5, 8g5, 8g5, 8e5, 4e5

Tóc em đuôi gà :

8e5, 4f#5, 4g5, 8g5, 8g5, 8g5,
4f#5, 4e5, 16P, 8b4, 8e5, 4g5,
4b5, 8b5, 8a5, 4g5, 4a5, 16P,
8f#5, 4g5, 4a5, 8a5, 8a5, 8a5,
4g5, 4f#5, 16P, 8d5, 8f#5, 4g5, 4a5, 8f#5, 8f#5, 4d6, 4b5, 16P,
8e5, 4f#5, 4g5, 8g5, 8g5, 8g5,
4f#5, 4e5, 16P, 8b4, 8e5, 4g5,
4b5, 8b5, 8a5, 4g5, 4a5, 16P,
8f#5, 4g5, 4a5, 8a5, 8a5, 8a5,
4g5, 4f#5, 16P, 8b4, 8d#5, 4e5, 4f#5, 8b4, 8a4, 4b4, 1e5, 16P,
8c6, 8b5, 8a5, 8b5, 8c6, 8b5,
8a5, 8b5, 8c6, 4a5, 4c6, 16P, 8b5,
8a5, 8g5, 8a5, 8b5, 8a5, 8g5,
8a5, 8b5, 4g5, 2b5, 16P, 8a5, 8g5,
8f#5, 8g5,8a5, 8g5, 8f#5, 8g5, 2a5, 8a5, 4b5, 8c6, 4b5, 8c6,
4d6

TP. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

8b4, 8b4, 8b4, 4b4, 8#f1, 4g1,
8#f1, 2e1, 16p1, 8e1, 8e1, 8a4, 2c1,
8c1, 8c1, 4c1, 8e1, 4e1, 16e1, 16#f1,
2b4, 16P1, 8b1, 8c2, 8b1, 2a1, 8a1,
8a1, 4a1, 8e1, 4e1, 8a1, 2b1 16P1 8b4 16a4 16b4 8#f1 2#f1 8a4 4b4 8#f1
4a1 8g1 2e1 16P1 8g1 8g1 8g1 4g1
16P1 8e1 8a1 8b1 2c2 8c2 4d2 8c2
4b1 8a1 8b1 4b1 16P1 8b1 4b1 8g1
4g1 8e1 8a1 2a1 8b4 2#d1 8#f1 4a1
16a1 16b1 16a1 2g1

Chim sáo rất lâu rồi :

16d1, 16e1, 8a1, 8a1, 8a1, 8b1, 4d2,
8d2, 8b1, 8b1, 8a1, 8e1, 8a1, 4d1,
16d1, 16e1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 16e1,
16#f1, 4a1, 8b4, 8#f1, 8e1, 8e1, 8e1,
8b4, 2a4, 16p1, 16d1 16e1 8a1 8a1 8a1 8b1 4d2 16d2 16#f2 8e2 8e2
8d2 16b1 16a1 16g1 16a1 4g1 4d1 8g1
16a1 16b1 8a1 8b1 4#c2 16b4 16e1
16g1 16b1 8a1 8e1 8a1 8e1 1d1 16P1
4d2 2d2 8a1 8e1 8a1 8d2 16a1 8b1
8b1 4a1 16#f1 16e1 8d1 8a4 8d1 16d1 16e1 2a1 16P1 16d2 16#f2 2e2 8d2
8a1 8d2 8e2 16#c2 16e2 8#c2 16b1
16#c2 4e1 8b1 8b1 8b1 16a1 16b1
2

Con gái giờ đây :

4g1 4a1 8a1 4a1 4e1 2g1 16P1 4g1
4a1 8a1 4g1 4e1 2a1 16P1 4e1 4g1
8g1 4c1 4c1 2d1 16P1 4e1 4g1 8g1
16e1 16d1 4c1 2c1 16P1 4g1 4a1 8a1
4a1 4e1 2g1 16P1 4g1 4a1 8a1 4g1 4e1 2a1 16P1 4e1 4g1 8g1 4c1 4c1 2d1
16P1 4e1 4g1 8g1 16e1 16d1 4c1 1c1
4g1 4a1 4b1 4g1 4a1 4c2 1c2 4g1
4a1 4b1 4g1 4a1 4c2 2c2 16P1 4g1
4a1 8a1 4a1 4e1 2g1 16P1 4g1 4a1
8a1 4g1 4e1 2a1 16P1 4e1 4g1 8g1 4c1 4c1 2d1 16P1 4e1 4g1 8g1 16e1
16d1 4c1 2c1 16P1 4g1 4a1 4b1 4g1
4a1 4c2 1c2 2e2 16d2 4c2 2g1 16P1
4d2 2e2 4d2 1d2 2e2 16d2 4c2
2g1 4c2 2e2 4d2 1c2

Bên em là biển rộng :

8d1 8g1 8a1 8#a1 4c2 8a1 8g1 8f1
8g1 2g1 16P1 8d1 8g1 8a1 8#a1 4c2
8a1 8g1 8f1 8d1 2d1 16P1 8g1 8c2
8d2 8c2 8d2 4c2 8g1 8#a1 8c2
8#a1 8c2 4#a1 16P1 8g1 8a1 8#a1 8a1 8#a1 4a1 8e1 2a1 8d1 8g1 8a1
8#a1 4c2 8a1 8g1 8f1 8g1 2g1 16P1
8d1 8g1 8a1 8#a1 4c2 8a1 8g1 8f1
8d1 2d1 16P1 8g1 8c2 8d2 8c2 8d2
4c2 8g1 8#a1 8c2 8#a1 8c2 4#a1
16P1 8g1 4d2 4c2 4#a1 4a1 1g1 8#d2 8#d2 8#d2 4#d2 4f2 4#d2
4d2 8#a1 2g1 8#d2 8#d2 8#d2
4#d2 4f2 4#d2 1d2 8#a1 8#a1
8#a1 4#a1 4c2 8#a1 4#a1 8f1 2f1
8#a1 8#a1 8#a1 4#a1 4c2 4d2 2d2

Bạn tôi :

8a1 4e2 16g2 16a2 8d2 4e2 8d2
8e2 2a1 8- 8a1 4e2 16g2 16a2 8d2
8e2 8g2 8g2 8g2 2a2 8- 8a2 8c3
8a2 2c3 8- 16a2 16c3 8g2 8a2
2e2 8- 8e2 8e2 16b2 4b2 16b2 16a2 8g2 8e2 8b2 8g2 2a2

Chờ-Hoàng Anh và Hoàng Hiếu .

4f3 4e3 2d3 4a2 4g2 2a2 4f3
4e3 4d3 4c3 4a2 4g2 2a2 4g2
4f2 2g2 4a2 4c3 2.c3 4a2 4c3
4d3 4e3 4f3 4g3 2e3 4f3 4e3 2d3
4a2 4g2 2a2 4f3 4e3 4d3 4f3
4e3 4c3 2a2 4g2 4f2 4.g2 4a2 4c3 4a2 4c3 4a2 4e3 2d3

Những nẻo đường phù sa :

4e5, 8d5, 16e5, 2c5, 16b4, 16a4,
4a5, 8g5, 16a5, 2f5, 8g5, 8g5,
8g5, 16a5, 8b5, 8a5, 8g5, 8d5,
4e5, 16f5, 16g5, 2e5, 4e5, 8d5,
16e5, 4c5, 16b4, 16a4, 8d5, 8d5, 8d5, 16e5, 2f5, 8b4, 8b4, 8b4,
8f5, 4e5, 8f5, 8d5, 1e5, 4e5, 8d5,
16e5, 2c5, 16b4, 16a4, 4a5, 8g5,
16a5, 2f5, 8g5, 8g5, 8g5, 16a5,
8b5, 8a5, 8g5, 8d5, 4e5, 16f5,
16g5, 2e5, 4e5, 8d5, 16e5, 4c5, 16b4, 16a4, 8d5, 8d5, 8d5, 16e5,
2f5, 8b4, 8b4, 8b4, 8f5, 4e5,
8g#5, 8a5, 2b5, 16e5, 16a5, 16b5,
8c6, 8c6, 8c6, 16b5, 4c6, 16e5,
16a5, 16b5, 8c6, 8c6, 8c6, 16b5,
4c6

Lời tỏ tình đáng yêu và dễ thương :

8d2 4f2 8f2 2f2 8a2 4c3 4c3 8c3
4d3 2e3 4a2 8d3 8d3 8c3 2d3 1-
4d3 8d3 4f3 4d3 2c3 1- 4g2 8g2
8a2 4c3 2c3 1- 4e3 8f3 8f3 4d3
2d3 1- 4a2 8d3 8c3 2d3 1- 4d3 8d3 4f3 4d3 2c3 1- 4g2 8g2 8a2
4c3 2c3 1- 4e3 4f3 4e3 1d3

Nụ hồng mong manh :

8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 4f2, 4d2, 4c2,
4c2, 4d2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2,
4g2, 2a2, 8g2, 8g2, 8g2, 8g2,
8g2,4f2,4.a2,4a2,4g2,
8a2,8a2,8a2,8a2, 8a2, 4c3, 2d3, 8d3, 8d3, 8d3, 8d3, 4c3, 4a2,
4g2, 8a2, 4g2, 4a2, 8c3, 8c3, 8c3,
8c3, 8c3, 4a2, 4.g2

Tình mênh mang :

16c1 16g1 16a1 16a1 8a1 16b1 8c2 8b1
4g1 8e1 2a1 16e1 16g1 16a1 16a1 8a1
16b1 4c2 8b1 4g1 8a1 2e1 16e1 16g1
16a116a1 8a1 16b1 4c2 8b1 4g1 8e1
4e2 16e2 16e2 8f2 8d2 8d2 8e2 4f2 16d2 16c2 8d2 8d2 8c2 8d2
4e2

Tha thứ: <Đoạn điệp khúc >

8a2 8a2 8a2 4f3 8f3 8f3 8f3 8e3
8d3 4e3 2a2 8a2 8a2 8c3 4d3
8d3 8f3 8d3 8c3 8a2 4g2 2a2
8a2 8a2 8a2 8g2 4d3 4d3 8a2
8a2 8a2 8a2 4d3 4e3 8d3 8d3 8e3 8f3 8d3 8d3 8d3 8c3 8a2
8a2 4c3 2d3

Giọt Lệ Tình

4d3 8f3 8e3 8d3 8d3 8e3 2c3
4d3 8f3 8e3 8e3 8d3 8e3 2f3 8f3
8g3 8a3 8a3 8a3 8a3 4g3 8f3
8e3 8d3 8e3 2c3 8d3 8f3 8e3 8d3
8ce 2d3

Lượt Xem : 5200

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com