nhạc chuông in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Tôi muốn dùng làm nhạc chuông.

I want to make it my ring tone.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹo: Nhạc chuông điện thoại và chuông báo nằm trong các thư mục khác nhau.

Tip: Alarm and phone ringtones use different folders.

support.google

” Một số thịt bò lạnh và một ly bia, ” ông trả lời, nhạc chuông.

” Some cold beef and a glass of beer, ” he answered, ringing the bell .

QED

Người dùng có thể tạo nhạc chuông riêng của họ.

Users can create their own ringtones .

WikiMatrix

Nhạc chuông của cậu là ” Dancing queen ” của ABBA.

My ring tone for you is Dancing Queen by Abba.

OpenSubtitles2018. v3

Em không thích nhạc chuông mới này.

I’m not loving this new ringtone.

OpenSubtitles2018. v3

Người dùng web/ứng dụng xem một quảng cáo DFP cung cấp nhạc chuông miễn phí.

A web / app user views an Ad Manager ad offering không tính tiền ring tones .

support.google

Two Steps from Hell: Ringtones (2016) — Một bộ sưu tập nhạc chuông phát hành trên Google Play.

Two Steps from Hell: Ringtones (2016) — A collection of ringtones released on Google Play.

WikiMatrix

Làm sao đổi được nhạc chuông của thứ này đây?

How do I change the ringtone on this thing?

OpenSubtitles2018. v3

Nhạc chuông của cô ấy là gì?

What’s her ringtone?

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu cách thêm nhạc chuông cho chuông báo.

Learn how to add ringtones for alarms.

support.google

Mẹo: Khi có cuộc gọi đến, bạn có thể nhấn nút âm lượng để tắt nhạc chuông.

Tip : To stop a call while it’s ringing, press a volume button .

support.google

Nhạc chuông mặc định.

That’s a factory ringtone.

OpenSubtitles2018. v3

Corby Hàn Quốc không hỗ trợ nhạc chuông MP3/WAV, chỉ nhạc chuông MA5 hoặc MMF.

The Korean Corby does not support MP3/WAV ringtones, just MA5 or MMF ringtones.

WikiMatrix

Nhà vật lý thiên văn với 3 tấm bằng trong tay nên biết cách đổi nhạc chuông điện thoại chứ.

An astrophysicist with three degrees should be able to change her own ringtone.

OpenSubtitles2018. v3

Để thay đổi âm lượng của các âm thanh khác, chẳng hạn như nhạc chuông, hãy làm như sau:

To change the volume of other sounds, like your ringtone:

support.google

Để điện thoại rung cho tất cả cuộc gọi dù có bật nhạc chuông hay không, hãy làm như sau:

To make your phone vibrate for all calls whether the ring volume is on or not :

support.google

Bạn có thể tải thêm nhạc chuông từ các ứng dụng nhạc chuông trong Cửa hàng Google Play [Google Play].

You can get more ringtones from ringtone apps in the Google Play Store [Google Play].

support.google

Bốn giờ chiều tiếng nhạc chuông xe vọng tới và Clarence thì thào rõ tiếng: – Người yêu của cô giáo!

“With four o’clock came the music of sleigh bells, and Clarence loudly whispered, “”Teacher’s beau!”””

Literature

Source: https://nhacchuong.net
Category: Bảng xếp hạng nhạc chuông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Trả lời

Liên hệ với chúng tôi

Some text some message..
Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com